Economische zaken

 

GROTE PROJECTEN

 • Stap voor stap
  ABGH blijft zeer kritisch kijken naar de mogelijke financiële risico's voor onze gemeente bij grote projecten. Onze insteek is: eerst lopende projecten realiseren en afronden voordat nieuwe projecten worden opgestart!

 

 • Plan Perkpolder

  • Plan Perkpolder moet voor een belangrijke economische impuls in de regio zorgen. De gemeente is sinds kort de enige aandeelhouder van dit project. ABGH wil de schouders onder het project zetten, zonder financieel risico voor de gemeente én voor de burger! Open en eerlijke communicatie over het project vinden wij erg belangrijk. We moeten de projectonderdelen realiseren, welke realistisch te verwezenlijken zijn. Maar deze mogen niet 'ten koste van alles' worden doorgedrukt.

  • Inwoners en ondernemers in de directe omgeving van Perkpolder moeten op alle mogelijke manieren gesteund worden om het project ook voor hen tot een succes te maken. We denken daarbij aan aanpassingen aan de infrastructuur, logische en acceptabele omleidingswegen en nieuwe economische dragers.

  • Nieuwe (en bestaande) ondernemers die mee willen liften op het succes van deze economische impuls, bijvoorbeeld de ondernemers in Kloosterzande, moeten we als gemeente zoveel mogelijk faciliteren. Ondernemers brengen immers bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio en zorgen ervoor dat onze gemeente leefbaar blijft.

  • Wij zijn van mening dat de gemeente de zorgen van inwoners over de ophoging van de Westelijke Perkpolder weg moet nemen. Dat moet door open en eerlijk te communiceren én door het deelproject straks streng te controleren. Voor die controle dient de gemeenteraad strikte regels vast te stellen.

 

ECONOMISCHE STRUCTUUR & WERKGELEGENHEID

 • Aantrekken nieuwe bedrijven
  We vinden het belangrijk dat er voortdurend inspanningen geleverd worden om nieuwe bedrijven naar Hulst te halen. ABGH ondersteunt elk initiatief dat kan leiden tot meer economische activiteit. Het zorgt voor werkgelegenheid en daarmee blijft de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente Hulst behouden. Voldoende werkgelegenheid is daarnaast een belangrijke voorwaarde om jonge mensen van buitenaf aan te trekken. Met de herziening van het bestemmingsplan 'bedrijventerrein Hogeweg V' wordt voor de gemeente Hulst een belangrijke economische impuls mogelijk gemaakt. Wij willen als ABGH geen zware industrie in onze gemeente. Als gemeente moeten we ons vooral richten op het aantrekken van ondersteunende, dienstverlenende en hightech bedrijven.

   

 • Beperk bureaucratie en regelgeving
  Ondernemers moeten hun tijd vooral besteden aan dat waar ze goed in zijn; ondernemen. Wij willen dat er meer ambtelijke uren vrij worden gemaakt voor economie en dat er één goed loket komt voor bedrijven, met zo min mogelijk bureaucratie en waar ondersteuning van de aanvragers leidend is. Regelgeving en lasten voor bedrijven moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

 

 • Breed gedragen beleid
  Onlangs is de 'Retailstructuurvisie Hulst' vastgesteld. Deze visie is – mede op initiatief van onze partij – door middel van een open planproces tot stand gekomen. Met input van partijen ─ ondernemers uit onze gemeente ─ die er verstand van hebben. Met een soortgelijk, breed participatieproces voor ondernemers, burgers, instanties en vele anderen, willen we in 2018 ook het huidige economische beleidsplan voor de gemeente Hulst actualiseren.

   

 • Boost voor de binnenstad
  Hulst heeft een centrumfunctie in onze regio. Inwoners én toeristen moeten er fijn, ontspannen en veilig kunnen winkelen en verblijven. Een gevarieerd winkelaanbod hoort daar natuurlijk bij. De leegstand in de binnenstad van Hulst baart ons echter zorgen. Om het centrum van Hulst een boost te geven, wil ABGH werken aan de volgende zaken:

  • Met de vastgoedeigenaren moet op korte termijn een aanvalsplan worden uitgewerkt om verdere leegstand te voorkomen.

  • ABGH vindt dat de focus moet liggen op het voorkomen van leegstand. Daarnaast moet de kwaliteit van het winkelaanbod naar een zo hoog mogelijk niveau worden gebracht.

  • ABGH ziet een City Outlet, met outletwinkels van bekende merken, als een goed plan om de leegstand tegen te gaan en de binnenstad levendiger te maken.

  • Winkelen in de binnenstad moet nóg aantrekkelijker en gezelliger gemaakt worden. Daarbij is de historische uitstraling van de winkelpanden van groot belang. Ook nieuwbouw moet historie uitademen.

  • Het wonen boven winkels en in leegstaande winkelpanden moet gestimuleerd en gefaciliteerd worden als daar behoefte aan is. Door de aanwezigheid van meer mensen in de binnenstad wordt deze levendiger gemaakt en daardoor aantrekkelijker voor het (winkel)toerisme.

  • In de 'Retailstructuurvisie Hulst' ligt de focus voor detailhandel op drie gebieden, namelijk het Centrum, Stationsplein en Morres. Nieuwe, grootschalige detailhandel buiten deze drie gebieden is voor ons onwenselijk.

  • In de binnenstad dient de horeca niet met onnodige regelgeving geconfronteerd te worden. Het (winkel)toerisme dient te worden ondersteund en gepromoot.

  • ABGH staat achter een ruime openstelling van de winkels op zondag. Elke ondernemer mag zelf bepalen of en hoe vaak per jaar hij op zondag zijn zaak opent. 

 

 • Supermarkt in de binnenstad
  ABGH maakt zich sterk voor de terugkeer van een supermarkt in de binnenstad. In de 'Retailstructuurvisie Hulst' is ruimte hiervoor.

 • Regionale trekpleisters
  De bestaande supermarkten in Hulst, met name rondom het Stationsplein, behoren tot de top in de regio. Ze hebben een enorme aantrekkingskracht en zorgen voor een flinke bezoekersstroom naar Hulst. Dit moet zo blijven. Ook Morres draagt in belangrijke mate bij aan het imago van Hulst als winkelstad en zorgt voor bekendheid van Hulst buiten de regio. We moeten deze woonwinkel koesteren.

   

 • In stand houden voorzieningsniveau kernen
  De bestaande voorzieningen in de andere kernen in onze gemeente moeten zoveel mogelijk in stand gehouden worden. We moeten er al het mogelijke aan doen om bedrijven zoals kleine buurtsupers, slagers, bakkers of andere middenstanders open te houden. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Nieuwe initiatieven moeten goed worden gefaciliteerd.

   

 • Opknappen haven Walsoorden
  De haven van Walsoorden heeft een belangrijke functie voor Kloosterzande en omgeving. In de nabijheid liggen diverse bedrijven die veel werkgelegenheid bieden aan onze inwoners. ABGH wenst de haven van Walsoorden, in overleg met gebruikers en omwonenden, een dusdanige facelift te geven dat de werkgelegenheid voor de bedrijven die er gebruik van maken wordt gewaarborgd.

   

 • Aandacht voor Antwerpen
  Hulst heeft een wereldhaven in de achtertuin liggen. De Antwerpse haven is een belangrijke factor in de economische structuur van onze gemeente. Veel inwoners van onze gemeente werken op de Linkeroever en bedrijven op onze bedrijventerreinen hebben veel klanten in de Antwerpse haven. Wij vinden dan ook dat er voldoende aandacht moet zijn voor de economische relatie tussen Hulst en de haven van Antwerpen.