Financiën

 

 • Beperk de lasten voor burgers en toeristen
  Het leven is al duur genoeg. Daarom willen we de lasten voor onze burgers en toeristen zo laag mogelijk houden.

  • De OZB belasting mag jaarlijks niet meer stijgen dan de inflatie.

  • Reinigingsrechten moeten kostendekkend zijn en eventuele overschotten moeten besteed worden op het vlak van reiniging. Door het aangaan van verdere samenwerking en gebruik te maken van nieuwe methodieken is een verhoging wat ons betreft niet noodzakelijk.

  • Met name door de klimaatverandering en aangescherpte eisen op milieugebied, moet er de komende jaren fors geïnvesteerd worden in onze waterhuishouding. Denk aan het aanleggen van gescheiden rioolsystemen en bergbezinkbassins. Het moet voorkomen dat we tijdens hevige regenbuien met natte voeten komen te zitten. Werkzaamheden aan ons rioolstelsel moeten zoveel mogelijk gecombineerd worden met de wegreconstructies, zodat de overlastperiode en kosten beperkt worden. Forse stijgingen van de rioolbelasting willen we voorkomen!

  • Wij zijn voor het afschaffen van de toeristenbelasting. Met name bij kleinschalige campings staat de belasting in geen verhouding tot het vaak lage overnachtingstarief. Bovendien is afschaffing van deze belasting gunstig voor de gewenste ontwikkeling van het toerisme.
    

 • Maak geldstromen inzichtelijk!
  Weet u waar parkeerbelasting aan besteed wordt? Of wat we met geld van het Rijk doen dat bestemd is voor het sociaal domein? Wat doen we met uw betaalde rioolheffing? We vinden dat beter inzicht gegeven moet worden in de financiële administratie van de gemeente. En dat financiële middelen besteed moeten worden aan dat waar ze voor bestemd zijn!

 

 • Nauwer samenwerken met andere gemeenten
  Er moet binnen de gemeentelijke organisatie sprake zijn van een goede efficiënte bedrijfsvoering. Het moet de komende periode niet bij praten blijven: er moeten daadwerkelijk resultaten geboekt worden. Door nauwer samen te werken met de andere gemeenten ontstaan mogelijkheden voor een optimaal gebruik van de gebouwen van alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Gebruikmaken van elkaars gebouwen en voorzieningen, zeker voor sociale zaken, levert financieel voordeel en een kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van de dienstverlening op. Ook voor het gemeentelijk personeel biedt dit verdere ontplooiingskansen. Datzelfde geldt ook voor een samenwerking op ICT gebied.