top of page

Landbouw

 • Passende regelgeving voor landbouwers
  De landbouw is een belangrijke economische pijler in ons buitengebied. Gemeentelijke regelgeving moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Regelgeving moet goed afgestemd worden met de overkoepelende organisaties, maar ook met de individuele (agrarische) ondernemers.  Zoals we weten gaan de ontwikkelingen in de agrarische sector snel, dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen in de landbouw de ruimte moeten krijgen. Langdurige RO procedures moeten voorkomen worden om de concurrentiepositie voor de agrariërs te kunnen behouden. Wij willen in het door de gemeente op te stellen beleid dat de landbouwvisie van de ZLTO afdeling Hulst leidend is. De landbouwsector in Hulst heeft een vooraanstaande rol, is vitaal, duurzaam en waardevol. Boerenbedrijven moeten zich continu kunnen ontwikkelen, in harmonie met de omgeving en vanuit een duurzaam perspectief. De agrarisch bedrijven brengen kleur en levendigheid in ons buitengebied.
   

 • Veilig de polder in
  De verkeersveiligheid in onze polders is een aandachtspunt. Er gebeuren nog te veel ongevallen in onze polders, waar fietsers en landbouwverkeer samenkomen. Er moet een goede geleiding van het agrarisch verkeer in en om onze kernen komen. Waar nodig moet overwogen worden om parallelwegen en gescheiden fietspaden aan te leggen, om de verkeersveiligheid te verbeteren.
   

 • Uitbreiding activiteiten mogelijk maken
  Nieuwe ontwikkelingen in de landbouw moeten ondersteund worden, net als verruiming van de bestemmingsplannen voor agrariërs. Er moet ruimte zijn voor zowel schaalvergroting, als specialisatie. Als agrariërs met unieke kwaliteits- en streekproducten samen optrekken in hun marketing, kunnen we Hulst als landbouwgemeente op de kaart zetten en een specifieke groep toeristen aantrekken.  
   

 • Zoetwater - Garantie voor de landbouw
  Het is voor de landbouw belangrijk om zoet water vast te houden, zodat in droge periodes ook voldoende beregening mogelijk is. Zoet water moet niet direct vanuit de sloot naar de Westerschelde worden verpompt. Het Waterschap moet hiervoor samen met de agrariërs de ruimte krijgen in het buitengebied. Wij zijn daarnaast voorstander van maatregelen die een positief effect hebben op de flora en fauna in onze polders, zoals natuurvriendelijke oevers. De ontwikkelingen van het Waterschap in de kruispolder en rond het gemaal van Paal moeten bijdragen aan een duurzaam zoetwater beleid en toekomstbestendige waterhuishouding in onze polders.
   

 • Landbouw en natuur gaan samen
  De agrarische sector en natuur gaan hand in hand met elkaar. Regelgeving mag geen belemmering vormen. Bij nieuwe economische dragers in het buitengebied moet de gemeente ruim meedenken met de initiatiefnemers.  

 

 • Snel internet in de polder
  Breedband internet in het buitengebied is voor nieuwe economische dragers en de agrarische sector van cruciaal belang. Technologie wint steeds meer terrein in de sector. Met precisielandbouw is het mogelijk om per plant de waterafgifte te regelen, gewasbescherming in te zetten en de groei in de gaten te houden. Als gemeente moeten we voor randvoorwaarden zorgen die deze technologische innovaties mogelijk maken. In 2017 hebben wij als Algemeen Belang Groot Hulst hiervoor een eerste aanzet gegeven. Algemeen Belang Groot Hulst wil ook glasvezelverbindingen in het buitengebied.

 

bottom of page