top of page

Milieu

 

Een duurzame en energieneutrale maatschappij is één van de grootste uitdagingen waar we de komende decennia voor staan. Ook de gemeente Hulst zal haar bijdrage hieraan moeten leveren. Sterker nog, als overheid hebben we zelfs een voorbeeldfunctie.
 

 • Afval scheiden loont!
  Heldere communicatie over het nieuwe afvalbeleid is belangrijk. Het moet voor burgers duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met afval, waarom en hoe we belasting heffen, wat ze zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het milieu, wat afval scheiden oplevert, etc. Verdere scheiding van afvalstoffen moet efficiënt worden bevorderd. Bronscheiding werkt voor Hulst goed dankzij onze burgers, zij verdienen een oprecht dank je wel. Hulst staat in de top 3 van Zeeland mbt de VANG doelstellingen (100 kg restafval in 2025) maar we zijn er nog niet. De ondertekening van schone Schelde akkoord, wat in afgelopen raadsperiode is gebeurd, geeft aan dat de gemeente ook verder kijkt dan alleen maar de kernen en het buitengebied.
   

 • Bijdrage oud papier in stand houden
  Het oud papier in onze gemeente wordt al decennia lang opgehaald door verenigingen, ook na de invoering van de rolcontainer voor oud papier is dat zo gebleven. De vergoeding die de verenigingen krijgen voor het ophalen van het oud papier is voor veel verenigingen een belangrijke inkomstenbron. Wij vinden dan ook dat die vergoeding in stand moet worden gehouden. Samen met de verenigingen moet een plan opgesteld worden om het systeem zelfs nog verder uit te bouwen.
   

 • Voorkomen van afvaldumping
  We moeten er als gemeente voor zorgen dat inwoners hun afval makkelijk kwijt kunnen. Via de reguliere ophaalmomenten aan huis, maar ook op het milieupark. Het milieupark moet dusdanige openingstijden kennen, dat het afval niet in de buitengebieden wordt gedumpt. De gemeente moet hier streng op handhaven.  
   

 • Niet doorslaan in regelgeving
  Milieucontroles bij bedrijven mogen niet leiden tot een overvloed aan opgelegde, praktisch niet uit te voeren regels. Gemeenten en bedrijfsleven moeten via overleg tot pasklare oplossingen komen, waarbij zowel gekeken wordt naar voordelen voor het milieu als de bedrijfsvoering. Handhaven moet zich richten op overlast en excessen.
   

 • Doorontwikkeling RUD
  Een aantal jaar geleden zijn de milieutaken van de Zeeuwse gemeenten overgeheveld naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het doel: efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Wij zijn van mening dat de RUD nog efficiënter georganiseerd kan worden. De overheadkosten moeten verder beheerst worden, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt.Dit college heeft bij de RUD ingebracht en het wordt in 2021 ook toegepast om af te rekenen op basis van effectief geleverde uren en niet op basis van in het verleden afgesproken deelnemersbijdrage.

  Hulst kreeg steeds maar +/- 70 % geleverd maar betaalde wel het volle pond.

  Dit gebeurt dus nu anders met als gevolg: een eerlijkere verdeling van de kosten over alle deelnemers ZONDER aan het totaalbudget van de RUD te tornen. Immers veiligheid van het milieu is enorm belangrijk.
   

 • Een schoon, proper en gezond Hulst
  Wij maken ons hard voor een schone, propere gemeente Hulst. Waar mens en dier veilig en zonder ziekmakers kunnen wonen of verblijven. Zeker voor de komende generaties moeten we zorgen dat het milieu niet verder aangetast wordt. Wij zijn sterk gekant tegen eenzijdige maatregelen die het draagvlak voor het milieubeheer ondermijnen en daardoor achteraf meer schade zullen aanrichten dan ze goed doen.

 

 • Meer groen in onze gemeente!
  In onze gemeente kan op veel locaties het landschap nog aantrekkelijker worden gemaakt. Denk aan het vullen van open gaten in bomenrijen met nieuwe aanplant, het plaatsen van een heg tussen een fietspad en de weg, of het inzaaien van de geluidswallen bij Sint Jansteen, Hulst en Terhole met een bloem- en kruidenrijk mengsel, waardoor in de zomer een mooie kleurrijke wal ontstaat. Wij stimuleren geveltuintjes door particulieren in een omgeving met weinig groen. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in kernen.
   

 • Duurzaamheid
  We hebben 1 duurzaamheidsambtenaar maar de structuur zit zo in elkaar dat elke afdeling een soort aanspreekpunt heeft die voor zijn afdeling alles bundelt en toepast wat met duurzaamheid te maken heeft. De aansturing en het uitzetten van de ontwerpen gebeurt door de ambtenaar en de aanspreekpunten van de afdelingen koppelen aan hem terug.

  Zo is duurzaamheid door de ganse organisatie vervlochten. Neemt niet weg dat nav de opgaven die in het verschiet liggen uitbreiding nodig zal zijn en wat Algemeen Belang Groot Hulst betreft moeten we daar dan ook voor gaan. In het nieuwe landelijke coalitieakkoord is er geld gereserveerd voor duurzaamheid. Dat is noodzakelijk want de energietransitie is er één die veel tijd en geld zal kosten.

  Algemeen Belang Groot Hulst vindt dat iedereen zijn steentje moet bij kunnen dragen in deze transitie. Maar zoals bij vele van onze burgers, bedrijven en andere kan ook de gemeente niet alles zelf financieren. Er zijn vele burgers die niet bij machte zijn om aan de opgaven die de energietransitie en verduurzaming met zich meebrengt te voldoen. We moeten er samen voor waken dat er geen gezinnen, bedrijven of instanties in de energiearmoede terecht komen. Daarom gaat de gemeente Hulst,  samen met vele gemeenten in Nederland verenigt in de VNG in overleg met het Rijk om financiële middelen richting de maatschappij te laten vloeien om de doelen van Parijs te behalen. Zonder deze tussenkomsten zullen velen het niet redden.

  Algemeen Belang Groot Hulst zal er op toezien dat de middelen waar Hulst recht op heeft ook daar terecht komt waar het hoort. Iedereen moet mee kunnen doen!
   

 • Nieuwe Energie? Graag!
  Het einde van het olie-, kolen- en gas tijdperk nadert met rasse schreden. Kolencentrales sluiten, gasaansluitingen in nieuwbouwhuizen zijn sinds medio 2018 niet meer aan de orde. Wij steunen elk initiatief op het gebied van 'Nieuwe Energie', mits het geen onoverkomelijke milieubezwaren, omgeving bezwaren, kosten en gevaren voor de bevolking met zich mee brengt.
   

 • Energiebesparende maatregelen op gemeentelijke objecten
  Het installeren van zuinige, duurzame LED-verlichting in openbare gebouwen en straatverlichting moet voortvarend verder worden doorgevoerd. Daarnaast moeten we kritisch kijken of we energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd kunnen uitvoeren aan onze gemeentelijke gebouwen. Onze gemeentelijke gebouwen ( stadhuis, gemeentewinkel en gemeentewerken ) hebben we in 2020  met eigen middelen icm subsidies die voor iedereen beschikbaar zijn gefinancierd. Alle verlichting is vervangen door led verlichting, er zijn zonnepanelen aangebracht en er is gekozen voor ventilatie met koel- en verwarmingsmogelijkheden. De elektriciteitsproductie is nagenoeg gelijk aan de afname. Alle aangekochte stroom is groen. Verwarming geschiedt nog voor een groot deel met gas maar wel met een recent vervangen ketel die laag in verbruik is.

  Energiebesparende maatregelen moeten we niet zien als uitgaven, maar als investering die uiteindelijk een kostenbesparing oplevert.
   

 • Stimuleren van duurzame maatregelen
  Isoleren van  woningen en bedrijven is een goede nodige eerste stap. Dit geeft een directe
  besparing (hoog rendement investering versus besparing) en verbeterd wooncomfort.
  Algemeen Belang Groot Hulst is er voorstander van dat u via de gemeente, middels een apart duurzaamheidsloket, op weg wordt geholpen in het vinden van subsidies in de jungle van subsidiemogelijkheden.

  Wilt u als burger zonnepanelen plaatsen? Dan moet u op de medewerking van de gemeente kunnen rekenen. Algemeen Belang Groot Hulst wil collectieve initiatieven op dit gebied faciliteren.
  Het in 2018 door de raad vastgestelde beleid omtrent zon en windenergie ( eerst zonne-energie voorzieningen op daken, dan pas op niet/minder vruchtbaar land en pas als laatste windenergie tegen een industriële achtergrond ) sluit naadloos aan op het actuele provinciaal beleid “zon op dak”.
   

 • Klimaat
  De de klimaatadaptatie strategie Zeeland ( KASZ ) is vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsagenda. Hulst past vele maatregelen, vooruitlopend op de strategie, al vele jaren met succes toe. Deze ingrepen zijn nodig om het hoofd te kunnen bieden aan extreme omstandigheden zoals veel neerslag in korte tijd maar ook aanhoudende droogte.

  Te denken valt aan diverse stedelijke wateropgaven, afkoppelen van hemelwater en gescheiden stelsels ( riool en hemelwater ) bij reconstructies toepassen, waterberging/terug in de bodem brengen door toepassen van vijverpartijen/wadi’s, stimuleren dat er minder verharding wordt gebruikt, samenwerking met waterschap op gebied van grondwaterpeil beheer ( waar het kan hoger om daling van peil tijdens extreme droogte trachten te beperken en dit is van belang voor oa gebouwen en voorkomen van verzakking ).

  In de provinciale overlegstructuur ( OZO ) water is al meerdere malen gesproken over de plannen omtrent wisselpolders als de oplossing voor de zeespiegelstijging. Dit college heeft zich uitgesproken daar GEEN voorstander van te zijn en Algemeen Belang Groot Hulst steunt maar wat graag dit standpunt. We hebben dorpen en akkers achter de dijken liggen. Er is buitendijks ruimte beschikbaar. In het gebied voor de dijken, de voordelta, lijkt het voor de hand te liggen daar oplossingen te zoeken om de zeespiegelstijging het hoofd te kunnen bieden. Hierbij denken we aan nieuw aan te leggen schorren en slikken. Dit levert extra bescherming van de bestaande dijken en de estuariene natuur vaart er wel bij.

  Hittestress, het opwarmen van woongebieden, is een andere klimaatfactor. het is een onderwerp wat meespeelt en waar we wel degelijk rekening mee moeten houden. (Extra) groen bij wegreconstructies, erkenning bos strategie van provincie, vergroening icm ruimtelijke plannen,... Deze voorbeelden leveren allemaal een bijdrage aan het temperen van de gevolgen van de globale opwarming van onze leefomgeving.

  Biodiversiteit levert een significante bijdrage aan ons bestaansrecht als mens. Onze voedselketen kan niet overeind blijven als we geen insecten hebben die planten ondersteunen in hun voortplanting. Geen eten geen bestaansrecht.

  De gemeente Hulst heeft daarom de Zeeuwse Bijen Strategie ondertekend. Ook daarom is Hulst volop aan de slag met het aanleggen van bloemenweides, wordt er extensiever gemaaid daar waar mogelijk en Algemeen Belang Groot Hulst is daar erg blij mee. Immers, Hulst is de groene buffer tussen de industriegebieden van Antwerpen en de kanaalzone Gent-Terneuzen. Flora en fauna zijn superbelangrijk voor ons als mens. Flora en fauna kan prima bestaan zonder de mens maar de mens kan niet zonder flora en fauna.

  Water en groen zijn belangrijk in onze leefomgeving en door de klimaatveranderingen staan we voor uitdagingen. Daarom vindt Algemeen Belang Groot Hulst het belangrijk dat de reconstructies van onze rioleringen en wegen, het aanleggen van extra groen in de openbare ruimte en maatregelen ten voordele van biodiversiteit op een zelfde niveau wordt aangepakt zoals nu, of nog intensiever indien mogelijk. 
   

 • Duurzame mobiliteit
  De totale levensduur kostprijs van een elektrische auto begint lager uit te vallen dan een nieuwe benzine of diesel auto. Maar mensen zijn vaak (onterecht) nog terughoudend om EV aan te schaffen vanwege wellicht onvoldoende aanwezigheid van (snelle) laadinfrastructuur.
  Deze laadinfrastructuur kent toch een gestage uitbreiding. De gemeente Hulst werkt met verschillende aanbieders die laadpalen plaatsen op plaatsen waar het kan volgens de gegevens uit de kaart regionale aanpak laadinfrastructuur zuidwest Nederland. Algemeen Belang Groot Hulst volgt deze ontwikkelingen op de voet. 
  Recent heeft de raad het duurzaamheidsbeleid en de Warmtetransitie Visie vastgesteld.
  De uitvoering volgt en voor Algemeen Belang Groot Hulst kan dit niet snel genoeg gaan.
   

 

bottom of page