Milieu

 

Een duurzame en energie-neutrale maatschappij is één van de grootste uitdagingen waar we de komende decennia voor staan. Ook de gemeente Hulst zal haar bijdrage hieraan moeten leveren. Sterker nog, als overheid hebben we zelfs een voorbeeldfunctie.
 

 • Nieuwe Energie? Graag!
  Het einde van het olie-, kolen- en gastijdperk nadert met rasse schreden. Kolencentrales sluiten, gasaansluitingen in nieuwbouwhuizen worden steeds minder vanzelfsprekend. ABGH is daar een voorstander van. Wij steunen elk initiatief op het gebied van 'Nieuwe Energie', mits het geen onoverkomelijke milieubezwaren, omgevingsbezwaren, kosten en gevaren voor de bevolking met zich mee brengt.

   

 • Energiebesparende maatregelen op gemeentelijke objecten
  Het installeren van zuinige, duurzame LED-verlichting in openbare gebouwen en straatverlichting moet voortvarend verder worden doorgevoerd. Daarnaast moeten we kritisch kijken of we energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd kunnen uitvoeren aan onze gemeentelijke gebouwen. Energiebesparende maatregelen moeten we niet zien als uitgaven, maar als investering die uiteindelijk een kostenbesparing oplevert.

   

 • Stimuleren van duurzame maatregelen
  Wilt u als burger een kleine windturbine of zonnepanelen plaatsen? Dan moet u op de medewerking van de gemeente kunnen rekenen. ABGH wil collectieve initiatieven op dit gebied faciliteren.

 • Afval scheiden loont!
  Heldere communicatie over het nieuwe afvalbeleid is belangrijk. Het moet voor burgers duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met afval, waarom en hoe we belasting heffen, wat ze zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het milieu, wat afval scheiden oplevert, etc. Verdere scheiding van afvalstoffen moet efficiënt worden bevorderd.

 

 • Bijdrage oud papier in stand houden
  Het oud papier in onze gemeente wordt al decennia lang opgehaald door verenigingen, ook na de invoering van de rolcontainer voor oud papier is dat zo gebleven. De vergoeding die de verenigingen krijgen voor het ophalen van het oud papier is voor veel verenigingen een belangrijke inkomstenbron. Wij vinden dan ook dat die vergoeding in stand moet worden gehouden. Samen met de verenigingen moet een plan opgesteld worden om het systeem zelfs nog verder uit te bouwen.

 

 • Voorkomen van afvaldumping
  We moeten er als gemeente voor zorgen dat inwoners hun afval makkelijk kwijt kunnen. Via de reguliere ophaalmomenten aan huis, maar ook op het milieupark. Het milieupark moet dusdanige openingstijden kennen, dat het afval niet in de buitengebieden wordt gedumpt. Hier gaan de kosten voor de baten uit. Er moet een controlesysteem komen om afvaldumping uit het buitenland te voorkomen.

   

 • Niet doorslaan in regelgeving
  Milieucontroles bij bedrijven mogen niet leiden tot een overvloed aan opgelegde, praktisch niet uit te voeren regels. Gemeenten en bedrijfsleven moeten via overleg tot pasklare oplossingen komen, waarbij zowel gekeken wordt naar voordelen voor het milieu als de bedrijfsvoering. Handhaven moet zich richten op overlast en excessen.

   

 • Doorontwikkeling RUD
  Een aantal jaar geleden zijn de milieutaken van de Zeeuwse gemeenten overgeheveld naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het doel: efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Wij zijn van mening dat de RUD nog efficiënter georganiseerd kan worden. De overheadkosten moeten verder beheerst worden, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt.

   

 • Een schoon, proper en gezond Hulst
  Wij maken ons hard voor een schone, propere gemeente Hulst. Waar mens en dier veilig en zonder ziekmakers kunnen wonen of verblijven. Zeker voor de komende generaties moeten we zorgen dat het milieu niet verder aangetast wordt. Wij zijn sterk gekant tegen eenzijdige maatregelen die het draagvlak voor het milieubeheer ondermijnen en daardoor achteraf meer schade zullen aanrichten dan ze goed doen.

 

 • Natuur en recreatie gaan hand in hand!
  Maatregelen om de natuurwaarden in bestaande natuurgebieden te verbeteren en deze gebieden beter toegankelijk te maken voor bewoner en toerist, faciliteren wij graag. Wandelen, fietsen of recreëren in de natuur heeft een positief effect op de gezondheid van onze inwoners. Bovendien trekt het ook toeristen aan. Natuur en recreatie gaan wat ons betreft hand in hand.

   

 • Meer groen in onze gemeente!
  In onze gemeente kan op veel locaties het landschap nog aantrekkelijker worden gemaakt. Denk aan het vullen van open gaten in bomenrijen met nieuwe aanplant, het plaatsen van een heg tussen een fietspad en de weg, of het inzaaien van de geluidswallen bij Sint Jansteen, Hulst en Terhole met een bloem- en kruidenrijk mengsel, waardoor in de zomer een mooie kleurrijke wal ontstaat. Wij stimuleren geveltuintjes door particulieren in een omgeving met weinig groen. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in kernen.

 

 • Zoet water voor landbouwers
  Het is voor de landbouw belangrijk om zoet water vast te houden, zodat in droge periodes ook voldoende beregening mogelijk is. Zoet water moet niet direct vanuit de sloot naar de Westerschelde worden verpompt. Het Waterschap moet hiervoor samen met de agrariërs de ruimte krijgen in het buitengebied. Wij zijn daarnaast voorstander van maatregelen die een positief effect hebben op de flora en fauna in onze polders, zoals natuurvriendelijke oevers.