Scholen gaan afval scheiden

Omdat een proef op vijf Zeeuws-Vlaamse basisscholen, met het scheiden van afval, zeer succesvol was, heeft ABGH een motie ingediend om dit op alle scholen binnen onze gemeente (en zelfs binnen Zeeuws-Vlaanderen) in te voeren. Deze motie werd unaniem aangenomen en inmiddels ligt er een subsidieverzoek bij Dow Chemicals voor het sponsoren en leveren van de bakken voor alle scholen.

Randweg Vogelwaarde definitief

De landbouwweg om Vogelwaarde heen gaat er komen. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het gunnen van een investeringskrediet die de aanleg van de weg mogelijk maakt. Hiermee moet het klaar zijn met landbouw- en vrachtverkeer dat nu over Rapenburg rijdt, de doorgaande straat door Vogelwaarde. Die wordt nu ingericht als een dertigkilometerzone. 

Nieuwsbrief Juni/Juli 2019

Voorwoord van commissielid Jelle Roelands

Toen mij gevraagd werd mezelf verkiesbaar te stellen voor Algemeen Belang Groot Hulst, heb ik daar geen seconde over getwijfeld. Na een studie in Tilburg wilde ik direct terug naar mijn geboortegrond en besloot ik me optimaal in te zetten voor de toekomst van de gemeente. Hulst is de gemeente waar het leven gevierd wordt, maar dan moet je ook helpen om de slingers op te hangen. Na de verkiezingen ben ik benoemd tot commissielid Middelen, vanwege mijn economische achtergrond. Naast financiën hou ik mij verder geregeld bezig met culturele en demografische vraagstukken. Dit alles kan niet zonder onze fantastische fractie. Er is respect voor elkaar, een mentaliteit van aanpakken en - waar nodig - een groot vermogen tot relativering. Dit alles onder het genot van een natje en een droogje. Nu ik aan het einde van dit schrijven gekomen ben, komt buiten de zomerzon al lekker door. Na de raadsvergadering van 4 juli begint ook het zomerreces. Namens de hele fractie wens ik u dan ook een prettige zomer en tot in september!

- Jelle Roelands

Perkpolder

Perkpolder moet over tien jaar een plek zijn waar iedereen tot rust kan komen. Projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HaZ) presenteerde donderdag het masterplan aan de Hulster gemeenteraad. Na zestien jaar is eindelijk duidelijk hoe het gebied eruit moet komen te zien. HaZ heeft 450 huizen, een hotel, jachthaven met 350 ligplaatsen en een achttien holes-golfbaan ingepast in het masterplan. Perkpolder wordt een echt dorp, met een compleet arsenaal aan woningtypes. Van villa's, appartementen en vrijstaande woningen tot rijtjeshuizen. Het grootste deel daarvan zal op het Veerplein komen. Eind dit jaar moeten de eerste bouwvergunningen aangevraagd zijn, zodat de ontwikkeling in 2021 kan starten.

Raadsvergadering 27 juni

Zeven besluiten werden zonder verdere discussie genomen. Ze waren besproken in de raadscommissie(s) en verdere bespreking bleek niet nodig.

Zeven andere voorstellen werden besproken tijdens de raadsvergadering;

 

 • Voorstel over het economische beleidsplan 2019-2022. 

 • Voorstel over de uitbreiding van Malpertuus te Clinge.

 • Voorstel over het investeringskrediet voor aanpassingen bij voetbalvereniging Clinge, De Kauter te Nieuw Namen en de Hontenissehal te Kloosterzande én de aanleg schaatsbaan aan de Zandstraat te Hulst.

 • Voorstel over de subsidie voor Omroep Hulst.

 • voorstel over de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders.

 • De jaarstukken van de gemeente Hulst 2018 werden vastgesteld.

 • Voorstel over de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

De raad ging – na beraad – akkoord met deze zeven voorstellen.

Daarnaast nam de raad de motie van Algemeen Belang Groot Hulst aan – waarbij wordt voorgesteld om de gevolgen van de invoering van CO₂-belastingen op werkgelegenheid in gemeente Hulst onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer.

Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief en op onze website. 

Motie CO₂-belasting

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni vroeg ABGH aan het college om de risico’s, die een extra CO₂-belasting met zich meebrengt, onder de aandacht te brengen bij de politiek in de rest van het land. Allereerst natuurlijk bij de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de provincie, maar ook bij het rijk.

De motie heeft tot doel om de regionale, provinciale en landelijke politiek wakker te schudden en aandacht te vragen voor de mogelijke gevolgen van een dergelijke extra belasting.

Een aantal van de ondernemingsraden die de open brief geschreven hebben kwamen namelijk uit de kanaalzone. Grote werkgevers voor onze regio die de noodklok luiden moeten altijd serieus genomen worden en er was maar weinig respons op de brief. Dit moet veranderen en daartoe roepen wij nu op. 

 

Lees meer op: https://www.algemeenbelanggroothulst.nl/post/abgh-wil-de-risico-s-van-co-belasting-landelijk-aankaarten

Raadsvergadering 4 juli

Er stonden twee onderwerpen op de agenda. Dat waren het Masterplan Perkpolder en de Voorjaarsnota 2019.

 • Perkpolder Beheer zal aan HAZ een reactie op het masterplan sturen. Opmerkingen vanuit het college én gemeenteraad worden in die reactie verwerkt. De centrale vraag was: “Is wat HAZ heeft overhandigd een masterplan zoals bedoeld in de overeenkomst (KOO)?” Het antwoord van de raad daarop was “ja”.
   

 • Daar waar de financiële resultaten de afgelopen jaren positief waren, laat de Voorjaarsnota 2019 een ander beeld zien. De financiële vooruitzichten zijn nu beduidend minder positief. Dit komt met name door Rijksbeleid en ontwikkelingen waar de gemeente geen of minder invloed op heeft. Na het debat stelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 vast.

Algemeen Belang Groot Hulst

wenst u een fijne zomer!

Algemeen Belang Groot Hulst

p.a. Tivoliweg 108, 4461 HN Hulst

telefoon: 06-10121177

www.algemeenbelanggroothulst.nl

abghulst@outlook.com

Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar abghulst@outlook.com

Wet dualisering gemeentebestuur

Met de Wet dualisering gemeentebestuur wilde de overheid de gemeenteraad en het college van B&W ontvlechten. Voor 2002 was de gemeenteraad het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders was het dagelijks bestuur. Zij bestuurden de gemeente namens de gemeenteraad.

 

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de gemeenteraad vooral kaderstellende en controlerende taken, het college van B&W heeft bestuurlijke en uitvoerende taken. Oftewel; de gemeenteraad stelt de grenzen waarbinnen het college mag werken en controleert of deze haar werk goed uitvoert.

Vraag van een inwoner

 

Kan het gemeentebestuur iets veranderen aan het feit dat lijn 10 in het weekend een afwijkende bestemming heeft en niet tot in Hulst rijdt?

- Eric Hasenbroekx

Antwoord

De dienstregelingen van Connexxion zijn een provinciale aangelegenheid. Momenteel zijn er afspraken tussen Connexxion en de provincie die lopen tot 2023. Voor een nieuwe periode kunnen gemeentebesturen hierin een advies geven voor de eigen gemeente. 

- Gino Depauw

Raadsvergadering 18 april

Zes besluiten werden zonder verdere discussie genomen. 

Drie andere voorstellen werden besproken tijdens de raadsvergadering;

 

 • Voorstel over de landbouwweg in Vogelwaarde,

 • Voorstel over de outsourcing van de gemeentelijke ICT-infrastructuur

 • Voorstel over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het aanleggen (legaliseren) van een fruitboomgaard aan de Zuiddijk te Hengstdijk.

 

De Raad nam ook nog een motie van ABGH aan, waarbij wordt voorgesteld alle scholen in gemeente Hulst afvalbakken aan te bieden om actief afval te scheiden; dit in navolging van de pilot bij een aantal scholen.