top of page

‘Het is potverdorie onze Hedwigepolder!’

De felle woorden, vergelijkingen en zelfs het Zeeuws-Vlaams volkslied vlogen over de tafels in de Hulster raadszaal. Merten Broekaart (Algemeen Belang Groot Hulst) vond het 'te gek voor woorden' dat in Nederland nog geen schuur mag worden afgebroken als er een vleermuis in zit, of een kamsalamander wordt gevonden, maar dat er wel een dijk mag worden doorgestoken, met het risico dat vervuild water binnenstroomt.

Van Den Haag tot Antwerpen: iedereen zal de komende tijd van de gemeente Hulst horen. De Hedwigepolder mag onder geen beding onder water komen te staan, voordat onomstotelijk vaststaat dat het water schoon genoeg is en de gezondheid van de inwoners geen gevaar loopt. De gemeenteraad van Hulst nam daartoe woensdagavond unaniem een motie aan. "Luctor et Emergo!"


,,Het is potverdorie onze Hedwigepolder. We waren en zijn tegen ontpoldering. Maar als het gebeurt, moet het zorgvuldig gebeuren”, verwoordde burgemeester Jan-Frans Mulder het gevoel binnen de raad.


Alle fracties spraken hun zorgen uit over de volksgezondheid. Er heerste ook ontevredenheid over de in zijn ogen afwachtende houding van de GGD rond het door Algemeen Belang Groot Hulst aangekaarte bevolkingsonderzoek naar PFAS. De GGD wil wachten op de uitkomst van andere onderzoek om gericht te werk te kunnen gaan.


Merten Broekaart (ABGH) had hier geen begrip voor: ,,Dat bloedonderzoek zou nu moeten lopen! De GGD kan dit niet weigeren, het is hun wettelijke taak.” Hij citeerde uit het Zeeuws-Vlaamse volkslied. ‘Waar eens ‘t gekrijs der meeuwen: Verstierf aan ’t eenzaam strand,: Daar schiepen zich de Zeeuwen: Uit schor en slik hun land’. ,,Als we dan schor en slik scheppen, laten we dat dan goed doen.”


Ingelaste raadsvergadering

De ferme taal van de gemeenteraad van Hulst volgde op een mededeling van gedeputeerde Pijpelink eind januari dat de aannemer die de werken in de Hedwige- en Prosperpolder uitvoert, zijn werk eerder afkrijgt, waardoor de dijk een maand of vier eerder kan worden afgegraven dan voorzien.


Hulst reageerde als door een wesp gestoken, omdat de onderzoeken over de vervuiling van de Westerschelde met PFAS vanuit België, de rioolwaterzuivering en het kanaal Gent-Terneuzen nog helemaal niet zijn afgerond. In de speciaal belegde vergadering herhaalden de raadsleden nog eens hun ongerustheid en boosheid.


,,Uit voorzorgprincipe dienen geen ‘onomkeerbare acties te worden genomen’, aldus de motie. De raad roept op de uitkomst van onderzoeken af te wachten voordat de oude Scheldedijk wordt afgegraven.


In aanloop naar de vergadering hadden VVD en PvdA nog aarzelingen over nut en noodzaak van een motie om pas op de plaats te maken.

Burgemeester Mulder wees op het belang om gezamenlijk op te trekken met de provincie en de andere gemeenten langs de Westerschelde richting Den Haag. ,,Er heerst onrust, bezorgdheid. Onze juridische positie is niet sterk, maar wij kunnen natuurlijk altijd reageren. Wij willen voorkomen dat die polder verprutst wordt.”


De raadsleden hebben het idee dat 'ze' in Den Haag nauwelijks weet hebben van wat er op het grondgebied van Hulst gebeurt. Ger van Unen (SP) maakte dat pijnlijk duidelijk: "Zou dit gebeuren in de Waddenzee, dan was het land te klein." Mulder gaf haar groot gelijk: "Hier ligt driehonderd hectare. Ging het om driehonderd hectare in het midden van het land, dertig hectare in de Randstad of drie hectare tussen Rotterdam en Den Haag, dan was er een groot probleem geweest."


Minister

PFAS en de Hedwigepolder kwamen ook nog aan de orde in een vergadering van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. SGP’er Chris Stoffer stelde de wens van Zeeland voor een ‘regisseur’ voor de PFAS-problemen en vroeg naar de ontpoldering. Minister Mark Harbers zei dat hij komende week met een reactie komt op alle vragen.


Burgemeester Mulder kondigde in elk geval aan om 'een dagje Den Haag' te doen, zo nodig met de volledige raad. Wat hem betreft gaat raadslid en troubadour Merten Broekaart in de stoet voorop, het Zeeuws-Vlaams volkslied zingend. In alle overlegorganen wil hij erop aandringen dat er landelijk een onafhankelijk coördinator wordt aangesteld die alle processen en onderzoeken in de gaten houdt. Daarnaast kondigde hij aan om binnenkort een voorlichtingsavond te beleggen voor de inwoners van Hulst waarin de instanties mogen uitleggen hoe de vork in de steel zit.


Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14433812/gemeenteraad-hulst-schreeuwt-het-van-de-daken-hedwigepolder-mag-nog-niet-onder-water

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/het-is-potverdorie-onze-hedwigepolder~afce3341/


391 weergaven
bottom of page