top of page

Programma 2014 - 2018

Algemeen Belang Groot Hulst wil zich graag aan u voorstellen als de partij voor en door de bevolking van de gemeente Hulst.
Onze partij bestaat uit mensen uit alle geledingen van de bevolking en we zijn er trots op dat elke kern van de gemeente Hulst vertegenwoordigd is op onze lijst, zodat wij weten wat er leeft in de kernen.


Daarom heeft onze partij als een van de belangrijkste speerpunten de leefbaarheid op de kleine kernen, inclusief de binnenstad van Hulst. Onze standpunten kunt u vinden op het overzicht elders in dit blad.


Bij de verkiezingen in 2010 behaalden wij maar liefst 5 raadszetels. Desondanks werden wij bij de coalitievorming buiten spel gezet waardoor wij de afgelopen vier jaar oppositie hebben moeten voeren. En dat op een zeer ondankbare manier: alle initiatieven die wij als oppositie hebben ingebracht werden naar de prullenbak verwezen met de stemverhouding 11:10.

Samen zorgen, samen doen

 
1. Zorgzaamheid

Wij willen dat er een eind komt aan de bezuinigingen die doorge­voerd zijn op het gebied van zorg en ondersteuning van minder draagkrachtigen. ABGH kiest voor het belang van de inwoners en zal zich met hand en tand verzetten tegen verdere teruggang in deze gebieden. Burgers moeten terug het vertrouwen krijgen in de gemeentelijke overheid. Het verwezenlijken van levensloopbestendige woningen moet gerealiseerd worden vanuit rijksgelden bedoelt voor de krimp. Dicht bij het centrum wonen biedt ouderen de mogelijkheid tot zelfstandig te blijven wonen.

2. Belastingen

De gemeentelijke belastingen voor onze inwoners moeten beperkt blijven en mogen jaarlijks niet hoger stijgen dan het vastgestelde prijs- indexcijfer.

3. Veiligheid

Samen met de politie moeten prioriteiten worden gesteld om diefstal, inbraken, criminaliteit, vandalisme en onnodige geluidsoverlast tegen te gaan Een veilige woonomgeving is noodzaak.

Met voorrang realisatie van een rotonde (met vrijliggend fietspad) op de verbinding Stationsweg-Stationsplein-van der Maelstedeweg voor ieders veiligheid en de toegankelijkheid van de binnenstad.

4. Straten en riolering

Herstellen rioleringen en wegen in alle kernen van de voormalige gemeente Hontenisse: er zijn tal van straten te noemen die er werkelijk “straatonwaardig” bijliggen. Putten van 15cm zijn geen uitzondering en dit veroorzaakt verkeersonveilige situaties en verminderd woongenot door trillingen. Daarom moet er een verschuiving komen in de lijst met te herstellen straten. Voorbeeld: de Gentsestraat ligt er nog prima bij. De Pastoor Smuldersstraat, de Cloosterstraat en Frederik Hendrik straat daarentegen niet, dat moet anders!

5. Jeugd

Bij grote feesten moeten de ouders er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen in goede handen zijn. Tegen uitwassen moet direct en streng worden opgetreden. Het uitgaansleven in de gemeente Hulst moet weer aantrekkelijker worden gemaakt zodat de jeugd in de eigen vertrouwde omgeving op stap kan gaan.

6. Vervoer

ABGH heeft als prioriteit het op peil houden van het openbaar vervoer voor onze inwoners. Het gaat dan met name om lijn 10 (Kloosterzande-Terneuzen, lijn 19 (de “Breda-bus”) en lijn 20 (richting Goes). Behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen, zeker de sociaal zwakken is voor ons belangrijk. ABGH zal zich inzetten voor de invoering van een OV-kaart voor jongeren vanaf 16 jaar.

7. Ontpolderen

De fraktie ABGH blijft zich met hand en tand verzetten tegen verder ontpolderen Alles moet gedaan worden om bij de Hedwigepolder en Perkpolder het aanwezige zoete grondwater veilig te stellen, zelfs al moeten de plannen aangepast worden of vallen ze duurder uit. Het zoete grondwater zal in de nabije toekomst goud waard zijn, zeker in een steeds verder zoutwordend Zeeland.

8. Mega-varkensstallen

ABGH is en blijft faliekant tegen de vestiging van mega-varkensstallen. Het verpest ons mooie en zuivere landschap, verwoest het ontluikend toerisme, brengt veel logistieke problemen met zich mee om het zware verkeer over de veel te smalle polderwegen te laten rijden, waarbij het daardoor verhoogde onderhoud en reparatie van die wegen voor last van de burger zullen komen.

9. Economie

De supermarktvisie moet worden aangepast samen met de ondernemers, ook die uit alle kernen. Ondernemers die willen investeren moeten hun plannen kunnen realiseren. Op industrieterreinen geen detailhandel. ABGH gaat voor een supermarkt in de binnenstad. Indien nodig moet het bestemmingsplan aangepast worden zodat een rendabele volwaardige supermarkt mogelijk wordt.

Om de lokale economie te stimuleren moet de OZB belasting voor bedrijven op gelijk niveau blijven.

10. Leefbaarheid

Geen megastallen in onze open polders. De infrastructuur is niet aangepast op de intensiteit en zwaarte van het vrachtverkeer wat deze stallen met zich meebrengt.

11. Toerisme

Afschaffen toeristenbelasting. Het opleggen van aanslagen en invordering kost meer dan het opbrengt.

Goed onderhoud wandel- en fietspaden geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst.

Perfecte strandjes t.b.v. dijkrecreatie: de stranden hebben een enorme recreatieve aantrekkingskracht op jong en oud. Vrij fietsen langs de zoute kant van Paal tot Terneuzen.

12. Onderwijs

Behoud van de scholen in de kernen. Maatwerk voor elke situatie in de diverse kernen is noodzaak. Kwaliteit in het onderwijs gaat voor.

13. Woningbouw

In de kernen moet zorggedragen worden voor voldoende woningen voor ouderen èn jongeren (starterswoningen); betaalbaar en kwaliteit zijn sleutelwoorden.

bottom of page