Ruimtelijke Ordening

 • Deur niet op slot!
  De Provincie Zeeland focust in het nieuwe Omgevingsplan erg op ontwikkelingen in de vier grote Zeeuwse steden. Daarnaast willen ze de Kustvisie uitbreiden naar de gehele Westerscheldekust. Het mag niet zo zijn dat het provinciale omgevingsplan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw in kleinere kernen of kleinschalige horecaontwikkelingen langs onze kustlijn, in onze gemeente tegenwerkt.

 

 • Plannen? Wij maken het graag mogelijk
  In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Gemeenten krijgen een meer faciliterend karakter bij nieuwe ontwikkelingen. Het moet allemaal makkelijker en sneller. Niet denken in bedreigingen, maar in kansen. Wat ons betreft starten we daar nu al mee. Waarom zouden we wachten tot de nieuwe wetgeving is ingevoerd? Nieuwe aanvragen van burgers of ondernemers die iets willen ontwikkelen moeten vanaf nu al in de geest van de toekomstige Omgevingswet worden afgehandeld; met een positieve insteek en op vlotte wijze!

   

 • Ruimte voor nieuwe economische dragers
  De nadruk in ons buitengebied moet op de agrarische functie liggen. Nieuwe economische dragers in het buitengebied, zoals een boerderijcamping, moeten ook gestimuleerd worden. Samen met belanghebbende individuele ondernemers, zoals agrariërs, moet gezocht worden naar kansrijke initiatieven.

   

 • Flexibele bestemmingsplannen
  ABGH streeft naar flexibele bestemmingsplannen in gebieden waar momenteel woningen worden gebouwd, zoals het bestemmingsplan Zoutedijk te Kloosterzande. Stem het aanbod af op de vraag van de inwoners. Als mensen willen bouwen op een kleiner perceel, maak dat dan mogelijk, zonder dat hiervoor weer uitgebreide procedures moeten worden gevolgd. Zo wordt het voor meer mensen mogelijk om op een betaalbare wijze daar te wonen waar ze dat willen!

   

 • Bestemmingsplanluwe zones
  Wij zijn voorstander van een zogenaamde toelatingsplanologie. Tot nu toe is er in bestemmingsplannen sprake van strikte functiescheiding. In gebouwen met een woonfunctie, mag je bijvoorbeeld niet zomaar een winkel beginnen. Dit ter bescherming van het woongenot en het goed inpassen van toekomstig vraaggebruik. Dit laatste staat de laatste jaren steeds meer ter discussie, omdat het eventueel nieuwe economische bedrijvigheid afremt. ABGH vindt daarom dat er in de komende jaren experimenten moeten plaatsvinden met meer flexibele bestemmingsplannen. Ook het welstandsbeleid (nota ruimtelijke kwaliteit) moet worden herzien.

 

 • ABGH is TEGEN ontpoldering!
  Wij blijven ons met hand en tand verzetten tegen verder ontpolderen. We zullen alle middelen blijven aangrijpen om te voorkomen dat er ook nog maar één vierkante meter onder water wordt gezet, voor welke vorm van compensatie dan ook. Wat ons betreft gaat de Hedwigepolder NIET onder water. Ontpolderen brengt onze zoetwaterhuishouding sterk in gevaar, door de zwaar onderschatte gevolgen van verzilting. Onze agrarische sector, een belangrijke economische pijler in onze gemeente, kan niet zonder voldoende zoet water. Daarnaast vinden wij dat vruchtbare landbouwgrond niet geofferd mag worden voor nieuwe binnendijkse of buitendijkse natuur.

 

 • Geen roze invasie!
  Wij zijn tegen de komst van intensieve varkenshouderijen. De intensieve varkenshouderijen zorgen voor veel stankoverlast en extra vervoersstromen over onze polderwegen. Ze passen wat ons betreft niet in een omgeving met goede natuur- en landschapswaarden, die juist voor een prettige woon-, werk- en recreatieomgeving moeten zorgen. Enerzijds vraagt dit om een strak regime van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Anderzijds moet dit bestemmingsplan ook de nodige flexibiliteit kennen, omdat er kansen liggen in het buitengebied voor individuele ondernemers in het kader van bijvoorbeeld verbrede landbouw, of schaalvergroting.