top of page

Beste inwoner van gemeente Hulst,  

 
'Samen zorgen, samen doen', het was vier jaar geleden de titel van het verkiezingsprogramma van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH). En dat is het nu nog steeds. Waarom? Omdat samenwerken voor ons nog steeds centraal staat. Op alle gebieden.  

 

Wij werken graag samen met inwoners en ondernemers bij nieuwe beleids- en planvorming. We zijn er namelijk van overtuigd dat ook u vol goede ideeën zit, die onze plannen alleen maar beter kunnen maken. De afgelopen zittingsperiode hebben we dat al bewezen, door een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven te betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe Retailstructuurvisie Hulst. Ook de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, gaat uit van nauwere samenwerking tussen overheden, inwoners en ondernemers. Wat ons betreft gaan we daar in 2018 al mee van start!  

 
We werken daarnaast ook graag samen met andere overheden. Om onze eigen bedrijfsvoering efficiënter te maken, maar ook om projecten die de gemeentegrenzen – of soms zelfs de landsgrenzen - overschrijden goed op te kunnen pakken. Of het nou op verkeers- of veiligheidsgebied is, om de streek te promoten of om het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen in stand te houden; samenwerking is essentieel.  

 

Tenslotte werken we ook graag constructief samen met onze collega-partijen in de gemeenteraad. Of het nu coalitie of oppositiepartijen zijn; gezamenlijk vertegenwoordigen we alle inwoners van onze gemeente. We mogen het gemeenschappelijke doel nooit uit het oog verliezen en moeten dat doen, wat goed is voor u; onze inwoner!  

 

De afgelopen periode hebben wij als grootste coalitiepartij van de gemeente Hulst, en met een wethouder in het college, hard gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente Hulst. We hebben een flinke slag gemaakt met het onderhoud aan wegen en riolering in de verschillende kernen, er zijn mooie nieuwbouwplannen gerealiseerd, nieuwe bedrijven zijn aangetrokken en de verwachte krimp is tot nu toe uitgebleven. Het inwonertal is alleen maar toegenomen. 
 
Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel. Ook de komende vier jaar hopen wij deel uit te mogen maken van het college van burgemeester en wethouders. We willen samen met u en met de andere raadspartijen keihard werken om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente nog verder te vergroten. We gaan ons sterk maken voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede verbindingen. We gaan duurzame energie-initiatieven ondersteunen en ondernemers in het buitengebied de ruimte geven om nieuwe initiatieven te ontplooien. And last but not least: we willen ervoor zorgen dat inwoners, jong of oud, daar kunnen wonen, waar ze dat willen.  

 

ABGH vraagt om uw steun en uw stem!  

 

Jean-Paul Hageman 

Lijsttrekker Algemeen Belang Groot Hulst 

bottom of page