Werk & Inkomen

 • Laagdrempelige armoedevoorzieningen
  Ook onze gemeente heeft honderden inwoners die het financieel moeilijk hebben en kent gezinnen waar kinderen in armoede opgroeien. Wij willen deze gezinnen ondersteunen door laagdrempelige armoedevoorzieningen te behouden. Mensen die een uitkering ontvangen moeten zo goed mogelijk worden begeleid naar regulier werk en er moet goede voorlichting zijn over regelingen zoals bijzondere bijstand en de collectieve verzekering bij CZ.

   

 • Integrale schuldhulpverlening
  Schuldhulpverlening moet integraal aangepakt worden. Situaties die dreigen te escaleren moeten tijdig gesignaleerd worden, voordat iemand echt financieel aan de grond komt te zitten. We moeten daarbij vooral ook inzetten op preventie, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen om mensen te leren omgaan met geld. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Hulst voor Elkaar.

   

 • Controle op uitkeringsfraude
  Er moet intensieve controle van uitkeringen en voorzieningen plaatsvinden; bij niet naleving van de voorschriften volgen boetes of maatregelen.

 • 'Meedoenbijdrage'
  Middelen moeten worden vrijgemaakt voor de participatie van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Het verlenen van een ‘meedoenbijdrage’ is heel belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

   

 • Werken naar vermogen
  Een betaalde baan is heel belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. In het kader van de 'Participatiewet' zorgt de gemeente dat mensen die een bijstandsuitkering hebben en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan de slag gaan. Het liefst in een 'gewone' baan en anders in een beschermde omgeving. ABGH vindt het belangrijk dat het werk in ieder geval aansluit op de capaciteiten van de betrokkene.

 • Vijftigplussers aan het werk
  Het realiseren van werk voor vijftigplussers moet worden gestimuleerd.

   

 • Duidelijkheid over Dethon
  Dethon heeft een belangrijke functie bij het aanbieden van re-integratie- en werkleertrajecten in Zeeuws-Vlaanderen. Mensen die net niet mee kunnen in het normale arbeidsproces hebben ook recht op een goede, veilige werkplek. We moeten de belangrijke functie van Dethon blijven onderkennen en zorgen dat de toekomst van deze instelling gewaarborgd blijft. Dethon moet, onder druk van landelijke wetgeving, veranderen en inkrimpen. Hiertoe is een nieuw toekomstplan opgesteld. In het verlengde van een door ABGH ingediende motie, in de gemeenteraad van december 2017, moet voor de verkiezingen in 2018 hierover duidelijkheid komen. Uitstel van het toekomstplan kost heel veel geld.
  ABGH hecht eraan dat de werknemers van Dethon niet langer in onzekerheid worden gehouden over hun toekomst.