top of page

Werk & Inkomen

 • Samenwerkingen en werkgelegenheid.
  De gemeentelijke samenwerkingen hebben naast hun wettelijke taken ook een rol waar het gaat om het aanbieden van werkgelegenheid. Reorganisaties en verdere samenwerkingen mogen niet zomaar ten koste gaan de werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen. Algemeen Belang Groot Hulst wil overheden en bedrijven aanmoedigen dependances te openen in Zeeuws-Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de verplaatsing van het CBS naar Heerlen. 
   

 • Laagdrempelige armoedevoorzieningen
  Ook onze gemeente heeft honderden inwoners die het financieel moeilijk hebben en kent gezinnen waar kinderen in armoede opgroeien. Wij willen deze gezinnen ondersteunen door laagdrempelige armoedevoorzieningen te behouden. Mensen die een uitkering ontvangen moeten zo goed mogelijk worden begeleid naar regulier werk en er moet goede voorlichting zijn over regelingen zoals bijzondere bijstand en de collectieve verzekering bij CZ.  
   

 • Integrale schuldhulpverlening
  Schuldhulpverlening moet integraal aangepakt worden. Situaties die dreigen te escaleren moeten tijdig gesignaleerd worden, voordat iemand echt financieel aan de grond komt te zitten. We moeten daarbij vooral ook inzetten op preventie, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen om mensen te leren omgaan met geld. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Hulst voor Elkaar en  Schuldhulpmaatje
  Tijdens de corona crisis kreeg schuldhulpverlening extra aandacht. Nog meer dan voorheen zal er een beroep worden gedaan. Algemeen Belang Groot Hulst vindt dat de gemeente Hulst hiermee ruimhartig om moet gaan.  
   

 • Controle op uitkeringsfraude
  Er moet intensieve controle van uitkeringen en voorzieningen plaatsvinden; bij niet naleving van de voorschriften volgen boetes of maatregelen.
   

 • 'Meedoenbijdrage'
  Middelen moeten worden vrijgemaakt voor de participatie van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Het verlenen van een ‘meedoenbijdrage’ is heel belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.  
   

 • Werken naar vermogen
  Een betaalde baan is heel belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. In het kader van de 'Participatiewet' zorgt de gemeente dat mensen die een bijstandsuitkering hebben en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan de slag gaan. Het liefst in een 'gewone' baan en anders in een beschermde omgeving. Algemeen Belang Groot Hulst vindt het belangrijk dat het werk in ieder geval aansluit op de capaciteiten van de betrokkene.
   

 • Vijftigplussers aan het werk
  Het realiseren van werk voor vijftigplussers moet worden gestimuleerd. De gemeentelijke overheid heeft hierin een voorbeeldrol.
   

 • Dethon
  Dethon heeft een belangrijke functie bij het aanbieden van re-integratie- en werkleertrajecten in Zeeuws Vlaanderen. Mensen die net niet meekunnen in het normale arbeidsproces hebben ook recht op een goede, veilige werkplek. We moeten de belangrijke functie van Dethon blijven onderkennen en zorgen dat de toekomst van deze instelling gewaarborgd blijft. Dethon moet, onder druk van landelijke wetgeving, veranderen en inkrimpen. Hiertoe is een nieuw toekomstplan opgesteld.

   

bottom of page