top of page

Wonen


Pallet aan maatregelen ontwikkelen om vestigingsklimaat voor starters aantrekkelijk te maken
 

 • Starterslening
  Voor jongeren wordt het steeds moeilijker om een kans te hebben op de woningmarkt. Dit komt doordat er sprake is van een overspannen woningmarkt. Algemeen Belang Groot Hulst wil onderzoeken of het mogelijk is jongeren een steuntje in de rug te geven door middel van een starterslening. 

   

 • Verkennen arrangementen van woningen voor starters
  Dit kan bijvoorbeeld gaan om een koopgarantregeling voor starters Eenzelfde regeling mogelijk maken voor huurwoningen, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke huurcontracten.

 • Flexwonen
  Door het ontwikkelen van een flexibele schil moet het mogelijk worden om heel snel te beschikken over een aantrekkelijke huurwoning voor doelgroepen, waaronder starters, arbeidsmigranten en inwoners die in echtscheiding liggen. Tijdelijke, verplaatsbare woningen en tiny houses voor maximaal 30 jaar, waarbij geen ellenlange procedures dienen te worden gevolgd om de daadwerkelijke bouw mogelijk te maken. In de prestatieafspraken met onze woningcorporaties kan dit worden vastgelegd.
   

 • Stimuleren en faciliteren van een brede en duurzame transitie in de woningvoorraad 
  Duurzaam en levensloopbestendig renoveren, waarbij te denken valt aan een stimuleringsregeling duurzaam thuis, subsidieregeling verduurzaming particulier bezit of een kluswoningen subsidie.
  Dit laatste in relatie tot de de hiervoor bestaande financiële provinciale regeling “Provinciale Impuls Wonen” (PIW).
   

 • Aanpassen uitgiftevoorwaarden voor bouwgrond en realiseren toewijzingsbeleid
  Starters en studenten die na hun studie terugkeren naar de gemeente Hulst dienen voorrang te krijgen bij de toewijzing van een bouwkavel. Hiertoe worden de algemene uitgiftevoorwaarden aangepast en wordt een hierbij passend toewijzingsbeleid vastgesteld.
   

 • Introductie collectief particulier opdrachtgeverschap 
  Starters die gezamenlijk in het nieuwbouwplan Grote Kreek  twee-onder een kapwoningen dan wel geschakelde woningen willen realiseren deze mogelijkheid te bieden door hier vooraf in het bestemmingsplan ruimte voor te creëren. Dit kan geschieden door een vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap Hulst (CPOH) uit te werken. 
   

 • Nieuwbouwprojecten in alle kernen
  Wij vinden het belangrijk dat inwoners daar kunnen wonen waar ze dat zelf prettig vinden. Dichtbij familie of vrienden, in een kern waar ze zich thuis voelen. Daarom willen we dat er in iedere kern ruimte is voor nieuwe woningbouwprojecten. We moeten ruimte creëren voor jonge mensen, maar ook voor ouderen die op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. De woningbouw moet voldoen aan de behoeften van de woonconsument.  
   

 • Woningbouw op bedrijfslocaties binnen de bebouwde kom
  In een aantal van onze dorpen liggen bedrijven middenin de dorpskern. Als deze bedrijven stoppen, of de wens hebben om te verplaatsen naar een bedrijventerrein, dan zijn dit voor de hand liggende locaties voor nieuwe woningbouwprojecten. 

  Aan het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is een oud bedrijf gesloopt en de grond gesaneerd. In de eerste fase komen er 23 woningen in het sociale huursegment voor de inwoners van Kloosterzande en omgeving. Ook hiermee wordt bereikt dat er een goede doorstroming op gang komt van een koopwoning naar een levensloopbestendige woning, dit kan ook weer mogelijkheden bieden voor starters op de koopmarkt. 
   

 • Vernieuwing tegen verkrotting
  Een deel van onze woningvoorraad is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Als deze woningen leeg komen te staan, dreigt verkrotting. Het zorgt voor een minder fraai aanzien van een wijk en soms zelfs voor gevaarlijke situaties. Vernieuwing van deze woningen is gewenst. Wij willen ons hard maken voor nieuwbouwprojecten waarbij verouderde woningen vervangen worden. Voor een gesloopte woning mag altijd een nieuwe woning terug komen, hetzij op dezelfde, of op een andere locatie.  
   

 • Levensloopbestendig en energieneutraal maken particuliere woningen
  Mensen worden steeds ouder en moeten/willen dan ook steeds langer thuis wonen. Helaas zijn niet alle huizen daarop berekend. Onze gemeente heeft reeds een beroep gedaan op het daartoe ingestelde volkshuisvestingsfonds van het Rijk.  Het is de bedoeling dat in de toekomst door het Rijk en gemeente in het kader van het volkshuisvestingsfonds, subsidies beschikbaar worden gesteld aan particulieren om hun woningen levensloopbestendig en energieneutraal te maken. Met het Rijk moeten afspraken worden gemaakt om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.
   

 • Aanpak verloedering  
  Verkrotte woningen en slecht onderhouden tuinen hebben een negatieve invloed op een hele straat en zorgen voor ergernis en overlast bij omwonenden. Het is een bron voor burenruzies, die weer voor stress en gezondheidsproblemen zorgen. Daarom moeten eigenaren van verkrotte panden en verloederde tuinen gewezen worden op de situatie. Eerst door middel van een ‘zachte aanpak’, als dat niet helpt volgt een hardere aanpak.
   

 • Hulst promoten als woongemeente
  Tegen de voorspellingen in, is de bevolking van de gemeente Hulst de afgelopen 5 jaar toegenomen. Dit komt voor een belangrijk deel doordat veel Belgen naar onze gemeente verhuizen. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de grensstreek de komende jaren sterk stijgt, onder andere door de ontwikkelingen in de havens van Antwerpen en North Seaport. We blijven de regio dan ook promoten als woongemeente. Meer inwoners zorgen immers dat voorzieningen in onze gemeente langer in stand kunnen worden gehouden en leegstand wordt voorkomen. Daarnaast brengt het automatisch nieuwe werkgelegenheid met zich mee. 
   

 • Woonzorgvisie en specifieke aandacht voor levensloopbestendig wonen
  In 2023 wordt de woonzorgvisie Hulst vastgesteld 
   

 • Ouderen zolang mogelijk binnen eigen kern
  Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen kern. Dichtbij hun sociale netwerk. Dat kan door aanpassing van de eigen woning, of door nieuwbouw van (zorg)woningen. Bij nieuwbouw en renovatie van woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendige aanpassingen plaats te vinden.  
   

 • Woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande is reeds grotendeels gerealiseerd
  De finale afronding dient nog plaats te vinden.  Algemeen Belang Groot Hulst wil graag dat de locatie nog verder uitgebreid wordt tot een gezondheidscentrum, waar zoveel mogelijk voorzieningen aanwezig zijn. Ook de partner moet mee kunnen verhuizen. 
   

 • UItbreiding Blaauwe Hoeve
  Het is een goede zaak dat zorgvoorzieningen worden geclusterd op de locatie Blauwe Hoeve.
  De investering die hiermee is gemoeid mag nooit ten koste gaan van de handen aan het bed. Inkrimping van personeel om dit doel te bereiken kan nooit aan de orde zijn. Het personeel verdient respect en de druk op het personeel mag niet verder toenemen. Zij verdienen het zeker om een keer te kunnen ontspannen en niet steeds noodgedwongen opgeroepen te moeten worden.

bottom of page