Wonen
 

 • Nieuwbouwprojecten in alle kernen
  Wij vinden het belangrijk dat inwoners daar kunnen wonen waar ze dat zelf prettig vinden. Dichtbij familie of vrienden, in een kern waar ze zich thuis voelen. Daarom willen we dat er in iedere kern ruimte is voor nieuwe woningbouwprojecten. We moeten ruimte creëren voor jonge mensen, maar ook voor ouderen die op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. De woningbouw moet voldoen aan de behoeften van de woonconsument. Het is echter wel zaak om de markt niet te overvoeren met nieuwe plannen.

   

 • Woningbouw op bedrijfslocaties binnen de bebouwde kom
  In een aantal van onze dorpen liggen bedrijven middenin de dorpskern. Als deze bedrijven stoppen, of de wens hebben om te verplaatsen naar een bedrijventerrein, dan zijn dit voor de hand liggende locaties voor nieuwe woningbouwprojecten of om de ruimtelijke inrichting een kwaliteitsimpuls te geven.

   

 • Vernieuwing tegen verkrotting
  Een deel van onze woningvoorraad is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Als deze woningen leeg komen te staan, dreigt verkrotting. Het zorgt voor een minder fraai aanzien van een wijk en soms zelfs voor gevaarlijke situaties. Vernieuwing van deze woningen is gewenst. Wij willen ons hard maken voor nieuwbouwprojecten waarbij verouderde woningen vervangen worden. Voor een gesloopte woning mag altijd een nieuwe woning terug komen, hetzij op dezelfde, of op een andere locatie.

   

 • Pilot: levensbestendig en energieneutraal maken particuliere woningen
  Mensen worden steeds ouder en moeten/willen dan ook steeds langer thuis wonen. Helaas zijn niet alle huizen daarop berekend. Wij willen graag dat onze gemeente deelneemt aan een internationale pilot, waarbij subsidies beschikbaar worden gesteld aan particulieren om woningen levensloopbestendig en energieneutraal te maken. Zodat iedereen kan blijven wonen waar hij wil. De pilot willen we starten in Vogelwaarde, waar de afgelopen jaren weinig ruimte is geweest voor nieuwbouw.

   

 • Aanpak verloedering
  Verkrotte woningen en slecht onderhouden tuinen hebben een negatieve invloed op een hele straat en zorgen voor ergernis en overlast bij omwonenden. Het is een bron voor burenruzies, die weer voor stress en gezondheidsproblemen zorgen. Daarom moeten eigenaren van verkrotte panden en verloederde tuinen gewezen worden op de situatie. Eerst door middel van een ‘zachte aanpak’, als dat niet helpt volgt een hardere aanpak.

   

 • Dorpshart Kloosterzande
  Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande moeten de aanwezige bedrijven gesloopt worden, zodat een nieuw dorpshart gecreëerd kan worden. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud, die een kwaliteitsimpuls geeft aan het dorp.

   

 • Hulst promoten als woongemeente
  Tegen de voorspellingen in, is de bevolking van de gemeente Hulst de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt voor een belangrijk deel doordat veel Belgen naar onze gemeente verhuizen. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de grensstreek de komende jaren sterk stijgt, onder andere door de havenfusie tussen Zeeland Seaports en Gent. We blijven de regio dan ook promoten als woongemeente. Meer inwoners zorgen immers dat voorzieningen in onze gemeente langer in stand kunnen worden gehouden en leegstand wordt voorkomen. Daarnaast brengt het automatisch nieuwe werkgelegenheid met zich mee.

   

 • Ouderen zolang mogelijk binnen eigen kern
  Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen kern. Dichtbij hun sociale netwerk. Dat kan door aanpassing van de eigen woning, of door nieuwbouw van (zorg)woningen. Bij nieuwbouw en renovatie van woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendige aanpassingen plaats te vinden.

   

 • Woonzorgcentrum Antonius breed gezondheidscentrum
  Woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande wordt momenteel grondig gerenoveerd. ABGH wil graag dat de locatie nog verder uitgebreid wordt tot een gezondheidscentrum, waar zoveel mogelijk voorzieningen aanwezig zijn. Ook de oudere partner moet mee kunnen verhuizen.